eikona_kefalidas


       
 Ενότητα : ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΡΓΟ

logotipo_atas
Αναθέσεις εργασιών
Αναθέσεις εισαγωγής

οργάνωση ομάδας
Οργάνωση ομάδας

                                                     ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Β! ΤΑΞΗΣ

     Όπως και στην Α! τάξη , οι μαθητές αναλαμβάνουν - πλέον σε ομαδικό επίπεδο - να συντάξουν μία γραπτή εργασία , για την μορφή της οποίας παραδείγματα υπάρχουν στον σχετικό σύνδεσμο. Για να πετύχουμε τους στόχους της ομαδικής εργασίας πρέπει να ακολουθήσουμε μία κατάλληλη διαδικασία , με σχεδιασμό καί κατάλληλο πρόγραμμα . Οι αναθέσεις που προτείνονται προσπαθούν να οδηγήσουν τους μαθητές , στην κατανόηση του περιεχομένου της γραπτής εργασίας της β΄τάξης , παράλληλα με τις άλλες δραστηριότητες.
     Για κάθε δραστηριότητα και σύμφωνα με την ανάληψη του ρόλου κάθε μαθητή , προτείνονται εργασίες που ανάλογα με το είδος και την λειτουργία της επιχείρησης , μπορούν να τροποποιούνται κατάλληλα. Στά πρώτα 4-5 μαθήματα με κατάλληλο υλικό αναλύεται ο τρόπος οργάνωσης μίας επιχείρησης και γίνεται η επιλογή ρόλων σύμφωνα με το οργανόγραμμα της. Ένα χρονοδιάγραμμα εργασιών χρειάζεται για να υπάρχει πάντα η εικόνα των διαθέσιμων διδακτικών ωρών σε σχέση με τις δραστηριότητες που απαιτούνται στο μάθημα ( χρονοδιάγραμματα στον σύνδεσμο "οργάνωση μαθήματος" ).Στη συνέχεια ενθαρύννουμε τους μαθητές να πραγματοποιήσουν εκπαιδευτική επίσκεψη σε μία από τις επιχειρήσεις που έχει προτείνει η ομάδα τους. Προσωπικά έχω προτείνει σε διάφορα σεμινάρια του μαθήματος, να επιχειρηθεί μέσω της υφιστάμενης πλέον ένωσής μας ( Π.Ε.ΚΑ.ΤΕ ), η επικοινωνία με επιχειρήσεις που αφού παραλάβουν κατάλληλο έγγραφο με τους στόχους μιας τέτοιας επίσκεψης , αποδέχονται τέτοιας μορφής εκπαιδευτικές επισκέψεις και είναι πρόθυμες για να οργανώσουν υλικό για τους μαθητές . Η ανταλλαγή επίσης πληροφοριών μεταξύ μας για καταγραφή των επιχειρήσεων που διοργανώνουν κατάλληλες εκπαιδευτικές επισκέψεις θα ήταν χρήσιμη . Επίσης να γίνεται προσπάθεια ολιγόλεπτης επαφής των μαθητών με τον πρόσωπο που θα τους ενημερώσει για το ρόλο του τμήματος που έχουν αναλάβει.
        Για να διευκολυνθεί η προσπάθεια των ομάδων των μαθητών απαιτείται η χρήση των μέσων επικοινωνίας της σχολικής μονάδας να είναι στην διάθεσή τους. Αποστολή Fax / e-mail ή και τηλεφωνικές επικοινωνίες με επιχειρήσεις για οργάνωση επίσκεψης και συγκέντρωση πάσης φύσεως χρήσιμων πληροφοριών , αποτελούν απαραίτητες ενέργειες κάθε ομάδας και πρέπει να υποστηρίζονται από τον καθηγητή του μαθήματος , αλλά και από την διεύθυνση του σχολείου.
Υλικό οι μαθητές βέβαια έχουν την δυνατότητα να συλλέξουν και από το διαδίκτυο από παρόμοιες επιχειρήσεις όχι απαραίτητα του ιδίου κλάδου , αρκεί να αντιστοιχεί σε δραστηριότητα του τμήματός τους. Για την εξοικείωση τους με την μορφή ιστοσελίδων επιχειρήσεων , είναι καλό στις εισαγωγικές ενότητες – για το οργανόγραμμα – να τους ανατίθενται εργασίες για την σπουδαιότητα των συνδέσμων που περιλαμβάνονται στις ιστοσελίδες των επιχειρήσεων (βλ. ανάθεση εργασίας "τομείς παραγωγής-2").
   Στην περίπτωση που πραγματοποιηθεί επίσκεψη σε κάποια επιχείρηση , πρέπει να προηγείται συνεννόηση με τους υπευθύνους των τμημάτων – ώστε να έχουν προετοιμάσει κατάλληλο υλικό που θα δοθεί στους μαθητές. Οι μαθητές για αυτό τον σκοπό συντάσσουν ερωτηματολόγια , που στέλνονται ηλεκτρονικά ( ή και με Fax ) στην διεύθυνση δημοσίων σχέσεων της επιλεχθείσας επιχείρησης και ζητούν οτιδήποτε υλικό μπορεί να βοηθήσει την καλύτερη δυνατή παρουσίαση της οργάνωσης του τμήματος που έχουν επιλέξει. Την χρήση ερωτηματολογίων την προτείνουμε σ΄ολους τους μαθητές , προκειμένου να σταλούν ακόμη και αν δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί επίσκεψη. Επίσης ο καθηγητής εγκρίνει τέτοιες επισκέψεις μόνο όταν η επιχείρηση , είναι διατεθειμένη να κάνει ουσιαστική ενημέρωση στους μαθητές.
     Για την μελέτη της επιχείρησης που επέλεξαν οι μαθητές , το 4ο κεφάλαιο του σχολικού βιβλίου προτείνει ένα γενικό μοντέλο που σίγουρα βοηθά στην οργάνωση όλων των δραστηριοτήτων , ενώ οι σελίδες 68-71 έχουν παραδείγματα κατανομής εργασιών ανάλογα με τον ρόλο κάθε μαθητή . Για να γίνει όμως ένας καλύτερος χρονικά καταμερισμός εργασιών - παράλληλα με το χρονοδιάγραμμα που θα συντάξει ο μαθητής που θα έχει τον ρόλο του γενικού Διευθυντή – ο καθηγητής για να υποστηρίξει και να εποπτεύει πιο αποτελεσματικά την πορεία εκτέλεσης όλων των δραστηριοτήτων , είναι καλό να δημιουργήσει με κατάλληλα έντυπα ένα ρεαλιστικό και πρακτικό μοντέλο παρακολούθησης της εξέλιξης της όλης εφαρμογής του ομαδικού έργου. Οι μαθητές πρέπει να έχουν συγκεκριμμένες και ξεκάθαρες δραστηριότητες , τόσο για την γραπτή εργασία και το περιεχόμενο των σεμιναρίων , όσο και για την αρμοδιότητα που τους αντιστοιχεί στην κατασκευή της μακέτας. Ήδη από το τρέχον σχολικό έτος όπου το μάθημα είναι δυνατόν να γίνεται και με 20-21 μαθητές , σ΄αυτές τις περιπτώσεις καλό είναι να γίνονται 2 ( με τίποτα 3 ) ομάδες και αν δεν υπάρχει επαρκής χώρος στο εργαστήριο ,ίσως μία καλή λύση είναι να εργάζονται εναλλάξ –μία ομάδα με την μακέτα και ή άλλη με την γραπτή εργασία στο 2ο και 3ο τρίμηνο.
       Ορισμένα έντυπα με βοηθητικό ρόλο που προτείνονται από τα αρχεία που περιλαμβάνονται στον σύνδεσμο είναι τα παρακάτω :
    1. Έντυπο ανάθεσης εργασίας ανά μαθητή : για την σταδιακή ολοκλήρωση της γραπτής εργασίας, με εβδομαδιαία ή και περισσότερη προθεσμία για να εκτελέσει μία δραστηριότητα συνδεδεμένη με τον ρόλο που του έχει ανατεθεί. Το έντυπο ανήκει στην ευθύνη του μαθητή που έχει τον ρόλο του διευθυντή του τμήματος προσωπικού και κάθε μαθητής υπογράφει σε ειδικό χώρο , αναλαμβάνοντας έτσι ηθική δέσμευση για την υποχρέωση που του ανατέθηκε. Σε κάθε εργασία προσπαθούμε τα θέματα να έχουν σύνδεση μεταξύ τους . Παρακάτω υπάρχει παράδειγμα σύνδεσης ρόλων , ενώ σε άλλα έγγραφα υπάρχουν προτάσεις για το είδος και το περιεχόμενο των εργασιών.
     2. Έντυπο ημερολογίου ομάδας – εκτέλεσης εργασιών μακέτας , με την ίδια λογική του παραπάνω εγγράφου , αλλά με αρμοδιότητα του μαθητή που έχει τον ρόλο του δ/ντή σχεδίασης προϊόντων ( αν δεν υπάρχει - τότε αναλαμβάνει ο δ/ντής παραγωγής ή ο υπεύθυνος τεχνικής υποστήριξης ή μαθητής- τρια με παρόμοια δραστηριότητα).
* Άλλα χρήσιμα έντυπα περιλαμβάνονται στο υλικό των αρχείων του συνδέσμου .          ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

      Π.χ. μία επιχείρηση πρόκειται να κυκλοφορήσει ένα νέο προϊόν ή να προσφέρει μία νέα υπηρεσία , οπότε όλα τα τμήματα απαιτείται να συνεργασθούν και να ασχοληθούν με ενέργειες που σχετίζονται με το τμήμα τους . Πιο αναλυτικά( στη θέση προϊόν αντιστοιχεί και αντικατάσταση με την έννοια της υπηρεσίας ) :

 • Ο Γεν. δ/ντής συντάσσει έγγραφο για σύσκεψη  ,προκειμένου να ενημερωθεί και να εγκρίνει την παραγωγή του.
 • Ο Δ/ντής μάρκετινγκ δημιουργεί διαφημίσεις για το νέο αυτό προϊόν σε συνεργασία με τον δ/ντή παραγωγής.
 • Ο Δ/ντής  οικονομικών υποβάλλει έντυπο με οικονομικά στοιχεία για τον προϋπολογισμό δαπάνης παραγωγής του.
 • Ο  Δ/ντής παραγωγής παρουσιάζει το πρόγραμμα παραγωγής του νέου προϊόντος.
 • Ο Δ/ντής  προσωπικού παρουσιάζει αγγελία πρόσληψης προσωπικού με ειδικότητες κατάλληλες για την παραγωγή του.
 • Ο Δ/ντής  δημοσίων σχέσεων προετοιμάζει έγγραφο για γνωστοποίησή του προς τράπεζες και προμηθευτές.
 • Ο Δ/ντής  προμηθειών  οργανώνει έγγραφα για κλείσιμο συμφωνιών αγοράς πρώτων υλών και έντυπα παραγγελιών που να αφορούν το νέο προϊόν.
 • Ο  Δ/ντής ασφάλειας ετοιμάζει αφίσες για την προστασία των εργαζομένων που σχετίζονται με το νέο προϊόν.
 • Ο  Δ/ντής εκπαίδευσης συντάσσει εκπαιδευτικό  πρόγραμμα για τους εργαζομένους που θα ασχοληθούν με το νέο προϊόν.
 • Ο  Δ/ντής  σχεδιασμού προϊόντος δημιουργεί δείγματα της μορφής που θα έχουν οι συσκευασίες του νέου προϊόντος.
 • Ο   Δ/ντής    έρευνας και ανάπτυξης συντάσσει έκθεση για τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η δημιουργία και χρήση του.

*Για τυχόν άλλες ή παρόμοιες θέσεις δ/ντών με μελέτη του ρόλου μπορούμε να προτείνουμε την κατάλληλη δραστηριότητα.

* Για επιλογές ανάθεσης εργασιών μελετήστε το αρχείο που υπάρχει στον  σύνδεσμο , με τίτλο : « Δραστηριότητες τμημάτων ανά εβδομάδα » , αλλά και το παράδειγμα που παρουσιάζεται παρακάτω.


     

Υλικό από sch.gr ( έχει καταργηθεί η σχετική ιστοσελίδα) - στον σχετικό φάκελο υπάρχουν προτάσεις για ενέργειες-συσκέψεις και αναφορές ανά ρόλο για κάθε διεύθυνση που αντιστοιχεί σ΄ένα τυπικό οργανόγραμμα ( 14 ρόλοι )       katanomi_ergasion
Για να δείτε το υλικό κάντε κλίκ στην εικόναΥπόδειγμα συμπληρωμένου φύλλου ανάθεσης εργασίας
(περιλαμβάνει όλες τις ενότητες κάθε διεύθυνσης )

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ                  (  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ        /   /201   )
ΤΜΗΜΑ Β2(ομάδα 1η) / ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ :   ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ  BEERONI  A.E
 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ :

         Δραστηριότητες :
1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΙΣΤΟΡΙΚΟ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
2.  ΣΤΟΧΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ .
3.  ΜΗΝΙΑΙΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΜΕ Δ/ΝΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ.  
4.  ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

5. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ
6.ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ BEERONI
7.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Δ/ΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.

Υπογραφή
 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ :
           Δραστηριότητες :  
     1. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
     2.ΣΤΟΧΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ-

     3.ΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.
     4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
     5. ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
     6. ΑΙΤΙΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ.
Υπογραφή
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ :

    Δραστηριότητες :   
1.ΣΤΟΧΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ     
2.ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
3.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ
4. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.      
5. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΥΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.
6.  ΈΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.                                    

Υπογραφή
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ:

   Δραστηριότητες : 
1.ΣΤΟΧΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
2. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ
3. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
4.ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.
5.ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.
6.ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Υπογραφή
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ :

   Δραστηριότητες :
1. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ.
2.ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
3.ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
4. ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΜΠΥΡΑΣ.
5.ΕΙΔΗ ΜΠΥΡΑΣ
6. Η ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣ

Υπογραφή
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ :

   Δραστηριότητες :
1.ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΡΤΕΛΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
2.ΣΤΟΧΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
3. ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ-
4. ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΦΙΣΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ.
5. ΜΠΥΡΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ
6. ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΠΥΡΑΣ

Υπογραφή
 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ : 

   Δραστηριότητες : 
1.ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ
2.ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
3. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ  ΤΗΣ ΜΠΥΡΑΣ  
4
.Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ  
5.ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΠΥΡΑΣ
6. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΠΥΡΑΣ

Υπογραφή
 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΕΔΙΑΔΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ :  

    Δραστηριότητες :
1.ΣΤΟΧΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
2.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( ΘΕΣΗ – ΧΩΡΟΙ )
3.ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
4.ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΝΕΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. 
5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.
6. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΝΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Υπογραφή
 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ : 

    Δραστηριότητες:
1. ΣΤΟΧΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ-
2.ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ  ΠΗΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
3.  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.
4.  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.
5. Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ.
6.ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΦΟΡΜΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ              

Υπογραφή
 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ :

   Δραστηριότητες :
1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ου ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ-
2.ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ.
3.ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ –
4.ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
5. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.
6.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ  ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ»                   

Υπογραφή
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ  : 

   Δραστηριότητες :
1.  ΣΤΟΧΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ.
2.  ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
3.ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ.
4.  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕ ΠΡΟΒΟΛΗ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.
5. ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
6. ΟΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΜΑΣ.                              

 

Υπογραφή

*Στον σύνδεσμο με τίς γραπτές εργασίες υπάρχει και το υλικό ανάπτυξης των παραπάνω   εργασιών.


paradeigmata_ergasion
       Παραδείγματα από εργασίες μαθητών από
διάφορα τμήματα των επιχειρήσεων που μελέτησαν
( υπάρχουν και στις παρουσιάσεις και γραπτές εργασίες των τμημάτων στα άλλα μενού της β! τάξης )


*Υπόδειγμα ερωτηματολογίου ομάδας μαθητών για δημιουργία νέου προϊόντος

ipod_erotimatologiou


* Δείγματα από καρτελλάκια ομάδων

kartel_omadon


* Υπόδειγμα σεμιναρίου επιχείρησης - εργασία τμήματος εκπαίδευσης
ipodeigma_seminariou


* Εργασία από το τμήμα δημοσίων σχέσεων
etairikes_sxeseis


* Εργασία από διεύθυνση προσωπικού* Εργασία γενικής διεύθυνσης
prosklisi_gen_diethinti


* Εργασία με παρουσίαση των κτιριακών εγκαταστάσεων επιχείρησης
ktiriakes_egkatastaseis


* Eργασία τμήματος μηχανογράφησης - ιστοσελίδα με παρουσίαση προϊόντων
istoselida_epixeirisis


* Εργασία τμήματος παραγωγής - παρουσίαση εξοπλισμού
exoplismos_epixeirisis* Εργασία τμήματος υγιεινής και ασφάλειας
iatros_ergasias

* Εργασία τμήματος ποιοτικού ελέγχου
protes_iles

* Eργασία τμήματος σχεδίασης προϊόντων
sxediasi_proionton

diagramma_galaktobiomixanias