eikona_kefalidas

 


       
 Ενότητα : ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΛΗΣ Β! ΤΑΞΗΣ

     Όπως σ΄όλα τα μαθήματα , έτσι και στο μάθημα της τεχνολογίας υπάρχει ή αγωνία των εκπαιδευτικών να ολοκληρώσουν την ύλη του μαθήματος μέσα στο διδακτικό έτος. Στο μάθημα της τεχνολογίας ιδιαίτερα επειδή η διδασκαλία δεν περιλαμβάνει συγκεκριμένη ύλη , αλλά στηρίζεται σε διαφορετική εκπαιδευτική φιλοσοφία, απαιτείται από πλευράς εκπαιδευτικού πολύ καλή προετοιμασία και χάραξη ενός χρονοδιαγράμματος που οι μαθητές πρέπει να ολοκληρώσουν – χωρίς κενά - το σύνολο των δραστηριοτήτων του μαθήματος .
      Χρειάζεται λοιπόν να δημιουργηθεί το κατάλληλο χρονοδιάγραμμα , έτσι ώστε οι μαθητές να ολοκληρώσουν τον κύκλο των δραστηριοτήτων που προβλέπονται στην ύλη του μαθήματος. Απαιτείται δηλ. από τον καθηγητή του μαθήματος να καθοδηγεί και να υποστηρίζει τους μαθητές του με συγκεκριμένες οδηγίες και υλοποιήσιμο πλάνο για να φθάσουν με επιτυχία στους στόχους που έχουν θέσει. Πληροφορίες για το αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος υπάρχουν σε αρκετές ιστοσελίδες – μερικές διευθύνσεις των οποίων αναφέρω παρακάτω – όμως για να έχουμε πρακτικό αποτέλεσμα καλό είναι να ακολουθούμε ένα δικό μας σχεδιασμό ανά τρίμηνο , για να παρακολουθούμε καλύτερα την εξέλιξη των δραστηριοτήτων κάθε μαθητή. Αρχικά θεωρώ καλό να ενημερωθούν οι γονείς για την ιδιαιτερότητα του μαθήματος μέσω επιστολής, όπου θα επισημαίνεται η διδακτική μέθοδος του μαθήματος και ο τρόπος εφαρμογής της. Επίσης για τον ρόλο του διδακτικού βιβλίου.
     Εκτός από την επιστολή αυτή , σε 3 διαφορετικά έγγραφα - ένα για κάθε τρίμηνο -που υπάρχουν στον σύνδεσμο , δίνονται οδηγίες στους μαθητές για να προετοιμάσουν όλο το απαραίτητο υλικό που αντιστοιχεί σε κάθε διαφορετική δραστηριότητα του μαθήματος. Την οργάνωση αυτή την επηρεάζει και την τροποποιεί η ύπαρξη ή μη εργαστηριακού χώρου.
      Στο   μάθημα  υπάρχουν  πολλοί  μέθοδοι (καλό είναι να αποφεύγεται όσο το δυνατόν η διάλεξη ) που   μπορούμε να ακολουθήσουμε  , προσαρμόζοντας εκείνες που κάθε φορά ταιριάζουν στο περιεχόμενο αλλά κυρίως στις δυνατότητες που υπάρχουν στην κάθε διαφορετική ομάδα, αλλά και στον εξοπλισμό του τυχόν εργαστηριακού χώρου. Εκείνο όμως που πρέπει να μην ξεχνάμε είναι ότι το μάθημα είναι μαθητοκεντρικό και βιωματικό , κάτι που υποχρεώνει τον καθηγητή να προετοιμάζει και οργανώνει με κατάλληλο υλικό την κάθε διδακτική ενότητα , ιδιαίτερα τώρα που μία ομάδα υπάρχει περίπτωση να αποτελείται από 21 μέλη. Χρειάζεται λοιπόν να είναι προκαθορισμένο το πλαίσιο κάθε διδακτικής ενότητας. Στον σύνδεσμο της "ανάθεσης εργασιών" υπάρχει οργάνωση, τόσο σε κατανομή ανά εβδομάδα , όσο και σε επίπεδο ρόλων των μελών της ομάδας. Ο καθοδηγητικός ρόλος που μας αντιστοιχεί πολλές φορές ακολουθεί την στενή έννοια της κατευθυνόμενης μάθησης , αλλά αυτό προσδιορίζεται πιστεύω από πολλούς παράγοντες που κάθε φορά σταθμίζονται ανάλογα. Εκείνο βέβαια που είναι το σημαντικότερο και δεν πρέπει να ξεχνάμε , είναι ότι οι μαθητές πρέπει να "κάνουν" πράγματα στο μάθημα , να φροντίζουμε να συμμετέχουν ενεργά στην κάθε δραστηριότητα του και ειδικά στο ομαδικό έργο να αποκτήσουν όλες τις ευεργετικές επιδράσεις της ομαδικότητας.Χρονοδιάγραμμα μαθήματος σύμφωνα με το
νέο ΦΕΚ 2406/09-09-2014.

Διατιθέμενος
χρόνος

                   Ενδεικτικές Δραστηριότητες

4 ώρες

       Ανάλυση  από  τον  καθηγητή  και τους µαθητές  του τρόπου οργάνωσης µιας παραγωγικής µονάδας, µε την αξιοποίηση διαθέσιµης βιβλιογραφίας και του ευρύτερου δυνατού φάσµατος πηγών πληροφόρησης (συµπεριλαµβανόµενου του παγκόσµιου δικτύου www).        Παράδειγµα οργανογράµµατος, τµήµατα από τα οποία αποτελείται και αρμοδιότητες κάθε τμήματος.
       Σεμινάρια απο τον διδάσκοντα και τα μέλη των ομάδων σχετικά με τους τεχνολογικούς άξονες που μελετώνται.

3 ώρες
           Ανάλυση της συνεργασίας που απαιτείται  µεταξύ των τµηµάτων. 
           Ανάλυση  των Τεχνολογιών που αξιοποιούνται από  το κάθε τµήµα της Παραγωγικής μονάδας.
1 ώρα
          
          Συγκρότηση οµάδων εργασίας από τους µαθητές.
          Επιλογή από κάθε οµάδα ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ για κατασκευή και µελέτη .
          Επιλογή   ρόλου ,  από   τον   κάθε   µαθητή   της  κάθε   οµάδας, αντίστοιχου µε τα στελέχη µιας πραγµατικής ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
( π.χ.Γενικός Διευθυντής, Διευθυντής Δηµοσίων σχέσεων, Διευθυντής Παραγωγής, , Διευθυντής Προσωπικού, Διευθυντής Μάρκετινγκ κ.ά. )
5 ώρες
             
          Συλλογή και παρουσίαση, σε σεµινάριο από τον κάθε µαθητή, πληροφοριών σχετικά µε την αρµοδιότητα που έχει αναλάβει στη που έχει επιλέξει η οµάδα εργασίας στην οποία ανήκει.
          Αξιοποίηση   των  διαθέσιµων   πηγών   πληροφόρησης   του τεχνολογικού περιβάλλοντος. Πραγματοποίηση σεμιναρίων
8 ώρες

       Οργάνωση  της πληροφόρησης .  Εκπόνηση  από κάθε οµάδα κατασκευαστικού σχεδίου υπό κλίµακα του οµοιώµατος της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ που έχει επιλέξει.
       
Συνεισφορά   του   κάθε   µαθητή  σε  συνάρτηση  µε  την αρµοδιότητα που έχει αναλάβει. 
       Σύνταξη  υποµνήµατος  που συνοδεύει  κάθε κατασκευαστικό σχέδιο και που αναφέρει το είδος των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν κατά την κατασκευή στα διάφορα σηµεία του  µοντέλου της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, την ποσότητα υλικού που θα απαιτηθεί από το κάθε είδος,  το είδος των εργαλείων που απαιτούνται για την κατασκευή.
       Τελική επιλογή υλικών  και  εργαλείων για  την  κατασκευή µικρογραφίας της    ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ κάθε από κάθε οµάδα µαθητών.  
       Κατασκευή , µε τη  συµµετοχή  όλων των  µελών  της κάθε οµάδας,  της  μικρογραφίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ την οποία έχουν επιλέξει.

4 ώρες
        
          Συγγραφή εργασιών από τον κάθε µαθητή , παράλληλα  µε τις κατασκευαστικές δραστηριότητες, για τις αρµοδιότητες που ο ίδιος έχει αναλάβει στην ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ που έχει επιλέξει η οµάδα του.
           Οι γραπτές εργασίες παρουσιάζονται  προοδευτικά  σε σεµινάρια που οργανώνουν οι µαθητές στην τάξη.
           Οι γραπτές  εργασίες των µαθητών µιας οµάδας θα  πρέπει να αποτελούν ένα ενιαίο αρµονικό σύνολο, εκφράζοντας την απαίτηση για συντονισµό των διαφόρων τµηµάτων σε µια ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ.
           Παρουσίαση των γραπτών εργασιών και  των κατασκευών όλων των οµάδων σε τελικά σεµινάρια στην τάξη.
           Διοργάνωση   εκθέσεων , από τους  µαθητές µε τη βοήθεια του καθηγητή, όπου θα παρουσιασθούν στη σχολική κοινότητα οι κατασκευές και οι γραπτές εργασίες των µαθητών.

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΩΡΩΝ : 25 ώρες     Ο  συνάδελφος ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥΡΛΟΣ στο βιβλίο του από τις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ προτείνει  μία κατανομή ωρών ανά μήνα , προβλέποντας βέβαια σαν διδακτικό χρόνο 27 ώρες (δυνατότητες συμπύκνωσης της προτεινόμενης ύλης βέβαια υπάρχουν ).

Μήνας

Δραστηριότητες

Ώρες

Σεπτέμβριος

Ανάλυση της οργάνωσης μιας επιχείρησης.
Παραδείγματα και επεξήγηση οργανογραμμάτων.                                  

1
1

Οκτώβριος

Παρουσίαση αρμοδιοτήτων κάθε τμήματος μιάς επιχείρησης.
Ανάλυση της συνεργασίας πού απαιτείται μεταξύ των τμημάτων.
Ανάλυση των τεχνολογιών κάθε τμήματος.
Χωρισμός ομάδων εργασίας.

1
1
1
1

Νοέμβριος

Επιλογή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.
Επιλογή ρόλων από μαθητές.


Συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις αρμοδιότητες κάθε τμήματος.

Παρουσίαση των πληροφοριών σε σεμινάριο.

1
1

1

1

Δεκέμβριος

Έναρξη εργασιών για κατασκευή της μακέτας.

3

Ιανουάριος

Κατασκευή μακέτας.

3

Φεβρουάριος

Ολοκλήρωση κατασκευής μακέτας.
Οδηγίες και γράψιμο των γραπτών εργασιών.

2
2

Μάρτιος

Ολοκλήρωση γραπτών εργασιών.
Παρουσίαση εργασιών σε σεμινάρια.

1
2

Απρίλιος

Παρουσίαση εργασιών σε σεμινάρια.

2

Μάιος

Προετοιμασία και διοργάνωση έκθεσης.

2

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΩΡΩΝ   : 27 ώρες