eikona_kefalidas

 

       
 Ενότητα : ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ

Προβληματισμοί για την μέθοδο της ατομικής εργασίας
(της συναδέλφου Μαριάννας Δρόσου)         efeureseisgymnasio_proetoimasia
Σχετικά με το Γυμνάσιο

α΄τάξη γυμνασίου

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Α! ΤΑΞΗΣ

       Όπως σ΄όλα τα μαθήματα , έτσι και στο μάθημα της τεχνολογίας υπάρχει ή αγωνία των εκπαιδευτικών να ολοκληρώσουν την ύλη του μαθήματος μέσα στο διδακτικό έτος. Στο μάθημα της τεχνολογίας ιδιαίτερα  επειδή η διδασκαλία δεν περιλαμβάνει συγκεκριμένη ύλη , αλλά στηρίζεται σε διαφορετική εκπαιδευτική φιλοσοφία, απαιτείται από πλευράς εκπαιδευτικού πολύ καλή προετοιμασία και χάραξη ενός χρονοδιαγράμματος  που οι μαθητές πρέπει  να ολοκληρώσουν – χωρίς κενά - το σύνολο των δραστηριοτήτων του μαθήματος .
        
Χρειάζεται λοιπόν να δημιουργηθεί η κατάλληλη ΟΡΓΑΝΩΣΗ.
     Απαιτείται λοιπόν από τον καθηγητή του μαθήματος  να καθοδηγεί και να υποστηρίζει τους μαθητές του με συγκεκριμένες οδηγίες και υλοποιήσιμο πλάνο για να φθάσουν με επιτυχία στους στόχους που έχουν θέσει. Πληροφορίες για το αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος υπάρχουν σε αρκετές ιστοσελίδες – μερικές διευθύνσεις των οποίων  αναφέρονται στην διπλανή στήλη – όμως για να έχουμε πρακτικό αποτέλεσμα καλό είναι να ακολουθούμε ένα δικό μας σχεδιασμό ανά τρίμηνο , για να παρακολουθούμε καλύτερα την εξέλιξη των δραστηριοτήτων κάθε μαθητή. Αρχικά θεωρώ καλό να ενημερωθούν οι γονείς για την ιδιαιτερότητα του μαθήματος μέσω επιστολής, όπου θα επισημαίνονται  οι διδακτικοί στόχοι του μαθήματος , ο τρόπος εφαρμογής τους και ο ρόλος του διδακτικού βιβλίου.
       Εκτός από την επιστολή αυτή , σε 3 διαφορετικά έγγραφα  - ένα για κάθε τρίμηνο  -που υπάρχουν στον σύνδεσμο , δίνονται οδηγίες στους μαθητές για να προετοιμάσουν όλο το απαραίτητο υλικό που αντιστοιχεί σε κάθε διαφορετική δραστηριότητα του μαθήματος. Την οργάνωση αυτή την επηρεάζει και  την τροποποιεί η ύπαρξη ή μη εργαστηριακού χώρου.
        Παρακάτω παρουσιάζονται προτάσεις για την κατανομή τής ύλης .Χρονοδιάγραμμα μαθήματος σύμφωνα με το
νέο ΦΕΚ 2406/09-09-2014.
(Προτείνεται ως ενδεικτικός απο το ΦΕΚ, υπογραμμίζοντας την δυνατότητα διαφοροποίησης του και προσαρμογής στις ανάγκες των μαθητών-τριών)

Διατιθέμενος
χρόνος

 

Ενδεικτικές Δραστηριότητες

 

(5 ώρες )

Διερεύνηση βιβλιογραφίας και πραγματοποίηση σεμιναρίων από τους μαθητές στην τάξη για ανάλυση των γενικών τεχνολογικών ενοτήτων :
Εργαλεία και Μηχανές-
Ενέργεια και ισχύς-
Μεταφορές και επικοινωνίες-
Γεωργική τεχνολογία
Παρουσίαση σεμιναρίων απο τον διδάσκοντα των διαφόρων τεχνολογικών αξόνων του προγράμματος του μαθήματος

(2 ώρες )

Επιλογή ενότητας μελέτης από τους μαθητές.
Επιλογή έργου από κάθε μαθητή, για κατασκευή και μελέτη, που ανήκει στην ενότητα που διάλεξε η τάξη. Ο κάθε μαθητής θα κατασκευάσει ένα ομοίωμα πραγματικού αντικειμένου με τη χρήση διαθέσιμων εργαλείων και υλικών, εφαρμόζοντας κατασκευαστικά σχέδια που έχουν εκπονηθεί από τον ίδιο και έχουν εγκριθεί από τον καθηγητή.

(8 ώρες )

 

Έρευνα βιβλιογραφίας και συλλογή από το τεχνολογικό περιβάλλον στοιχείων που κρίνει ο μαθητής ως απαραίτητα για την κατασκευή του έργου που έχει επιλέξει. Ο κάθε μαθητής αξιοποιεί βιβλιοθήκες,διαφημιστικά-πληροφοριακά έντυπα, γνώσεις από άλλα μαθήματα και γενικά όλες τις πηγές πληροφόρησης που έχει στη διάθεσή του.

Πραγματοποίηση σεμιναρίων απο τον διδάσκοντα σε σχέση με τα έργα των μαθητών και των διαφόρων τεχνολογικών αξόνων που ακολούθησαν

Ταξινόμηση της πληροφόρησης από τους ίδιους τους μαθητές και καθορισμός, με τη βοήθεια του καθηγητή, των απαιτούμενων εργαλείων και υλικών για την κατασκευή, διοργάνωση σεμιναρίων από τους μαθητές και παρουσίαση του προγραμματισμού της εργασίας τους σχετικά με την κατασκευή του έργου που έχει αναλάβει ο καθένας

(8 ώρες)

Κατασκευή του έργου από τον κάθε μαθητή .

(5 ώρες )

 

Σύνολο
28 Ωρών

Συγγραφή εργασίας από τον κάθε μαθητή σχετικά με το έργο που έχει αναλάβει και παρουσίασή της προοδευτικά σε σεμινάρια στην τάξη.
Η γραπτή εργασία θα περιλαμβάνει τα εξής:
Ανάλυση της γενικής τεχνολογικής ενότητας στην οποία ανήκει η κατασκευή.
Τεχνικά κατασκευαστικά σχέδια του θέματος που διάλεξε ο μαθητής.
Περιγραφή της διαδικασίας που ακολούθησε για τη μελέτη και την κατασκευή του θέματος
Ανάλυση των οικονομικών, κοινωνικών, γεωγραφικών και πολιτιστικών παραμέτρων που επηρέασαν την εξέλιξη του συγκεκριμένου θέματος και αναφορά στα διάφορα στάδια εξέλιξής του.
Ανάλυση των αναγκών που εξυπηρετεί.
Συσχέτιση με τα επιστημονικά στοιχεία και τις θεωρίες που αξιοποιούνται στο συγκεκριμένο τεχνολογικό προϊόν.
Επιμέτρηση και εκτίμηση του κόστους της κατασκευής.
Κατάλογος εργαλείων και υλικών που χρησιμοποίησε ο μαθητής.
Βιβλία και πηγές πληροφόρησης που έλαβε υπόψη του.
Παρουσίαση από τον κάθε μαθητή της κατασκευής και της μελέτης του σε τελικό σεμινάριο στην τάξη.
Επανάληψη της διαδικασίας για τις άλλες δύο τεχνολογικές ενότητες.

Διοργάνωση έκθεσης και παρουσίαση των έργων και των γραπτών εργασιών στην κοινότητα του σχολείου
Ο συνάδελφος ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥΡΛΟΣ στο βιβλίο του από τις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ προτείνει μία κατανομή ωρών ανά μήνα , προβλέποντας βέβαια σαν διδακτικό χρόνο 27 ώρες (δυνατότητες συμπύκνωσης της προτεινόμενης ύλης βέβαια υπάρχουν ).

Μήνας

Δραστηριότητες

Ώρες

Σεπτέμβριος

Εισαγωγικές έννοιες

Ενότητα «εργαλεία και μηχανές» .

1

1

Οκτώβριος

Ενότητα «ενέργεια και ισχύς»

Ενότητα «μεταφορές και επικοινωνίες»

Ενότητα «γεωργική τεχνολογία»

Επιλογή ενότητας μελέτης – επιλογή έργου

1

1

1


1

Νοέμβριος

Έρευνα βιβλιογραφίας

Συλλογή πληροφοριών

Οργάνωση πληροφοριών και καθορισμός εργαλείων και υλικών.

Προγραμματισμός εργασιών

1

1


1

1

Δεκέμβριος

Κατασκευή έργου

3

Ιανουάριος

Κατασκευή έργου

3

Φεβρουάριος

Κατασκευή έργου
Οδηγίες και γραφή της γραπτής εργασίας

2

2

Μάρτιος

Ολοκλήρωση της κατασκευής

Ολοκλήρωση της γραπτής εργασίας

2

1

Απρίλιος

Παρουσίαση της εργασίας

2

Μάιος

Διοργάνωση έκθεσης

 

© 2012 | ΝΤΟΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ - ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | All rights reserved | Χάρτης ιστοσελίδας